Shuriken (BOK)

Betrayers of Kamigawa

Shuriken (BOK)

Betrayers of Kamigawa