Subtle Strike (KLD)

Kaladesh

Subtle Strike (KLD)

Kaladesh