Kuro's Taken (Foil) (SOK)

Saviors of Kamigawa

Kuro's Taken (Foil) (SOK)

Saviors of Kamigawa